ՄԱՅԻՍՅԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ
Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մարզ,գյուղ Մայիսյան
ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՈՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Դպրոցի շենք-Երկաթբետոնյա, երկհարկանի, 392 տեղանոց Կառուցման թիվ-1977 թ. Հիմնադրում- 1910 թ.
Կարգավիճակ-1910թ.՝երկդասյա,1914թ.՝տարրական,1928թ.՝7-ամյա,1954թ.՝8-ամյա,1969 թ.՝միջնակարգ
Ուսուցիչներիթիվ- 22, որիցբարձրագույնկրթությամբ- 20,  մ/մ- 2 Գիտականաստիճանունեցողուսուցիչ- 1, տարակարգ I  աստիճանի-1,աշխարհիևեվրոպայիչեմպիոն-1 ,<<ՄովսեսԽորենացի>> մեդալակիր-1, <<Ժողկրթության գերազանցիկ>>-1. ուսուցիչ վերապատրաստող-1 Պատվոգրով պարգևատրված -ՀՀնախագահի-2, Շիրակի մարզպետի-2,համայնքապետարանի-5 Աշակերտներիթիվ- 132  Սպորտի աշխարհի, եվրոպայիչեմպիոն աշակերտ-3 /Գեղ. մարմնամարզություն, կարատե, ըմբշամարտ/ Հանրապետական առարկայական oլիմպիադաների մասնակից-2 Ոսկե մեդալակիր շրջանավարտ /2001թ./- 1  Հիմնվելեն - 1999 թ.՝ «Վերածնունդ»,2014թ.՝,,Շրջանավարտ,, պուրակներըխաչքարովևհուշաղբյուրով, 2000թ. ՝ «Արվեստիևսպորտիկենտրոնը»,  2004թ.՝ համակարգչային կենտրոնը, 2005թ.՝ ,,Փառքի և անմահության, պատմությանևմամուլի,,թագարանը,  2008թ.՝ՆԶՊուսումնականկաբինետը, 2015թ.՝սպորտայինմինիխաղահրապարակը: Անվանակոչում-2000թ. նկարչական դասարանը՝ գեղանկարիչ Ա.Հովհաննիսյանի , 2010թ. ՆԶՊ կաբինետը՝ արցախյան ազատամարտիկ Ռ.Գրիգորյանի անունով:

Պարգևատրումներ
1.Շիրակիմարզի ,,Համայնքայինզարգացմանևսոց. աջակցությանկենտրոնի,, շնորհակալագիր
2.,,Այբ,, կրթականհիմնադրամիշնորհակալագրեր,,Կենգուրու,,և,,Մեղվիկ,, մչցույթներիհամար
3.ՀԿԿԿԿ –ի,ՀՍՍՀՄինիստրներիխորհրդի,ՀԱՄԽ-ի,ՀԼԿԵՄԿենտկոմիփոխանցիկդրոշ
4. ՀԼԿԵՄԱխուրյանիշրջկոմիկողմից/1973թ./:
5.Շիրակիթեմիաաջնորդարանիհավաստագիր -,,Ավետարանականառակներըհայդպրոցում,, մրցույթիընտրականփուլում ,,Լավագույնբեմականացման,, անվանակարգումհաղթողճանաչվելուհամար/2014թ./:
6.ՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածինքրիստոնեականդաստիարակությանկենտրոնիհավաստագիր՝<<Ավետա-րանականառակներըհայդպրոցում,, հանրապետականմրցույթիտարածաշրջանայինփուլումհամար
8.ՀՀԳԱԱՇիրակիհայագիտականհետազոտություններիկենտրոնիհավաստագիր- ,,Հիշում ենք և պահանջում,, խորագրով՝ աշակերտական ընթերցումներին մասնակցելու համար
9.ՄայրԱթոռՍուրբԷջմիածինքրիստոնեականդաստիարակությանկենտրոնի,,Գիրգնահատանքի,, - ՍուրբՊատարագըաշակերտիշուրթերով,, հանդիսավորմիջոցառմանըմասնակցելուհամար
10.,,Կրթությանասպարեզ,, հասարակականկազմակերպությանշնորհակալագիր -,,Իրավականալիք,, ծրագրի Iփուլումհաղթողճանաչվելուհամար

Բարեգործություն
1990-ակցիա-ԱյցելությունԳյումրուծերերիտուն-ինտերնատ.
1990-Արցախէուղարկվելսննդամթերք,հագուստևայլպարագաներ.
1991-1993թ. Մայիսյանի, ,Համայնք,, բարեգործական կազմակերպության միջոցներով գումարի հատկացում ծերունիներին և սոցանապահովներին.
1991թ.ՄասնակցությունԼորիսՃգնավորյանիուխտագնացությանը՝ԳյումրուԱկադեմիայիշենքիվերակառուցմաննպատակով.
2014թ.,2015թ.,2016թ.-Մասնակցություն ,,Համահայկականհիմնադրամի,, հեռուստամարաթոնին.                                                                       2015.թ.Հանգանակության՝նվիրվածԱրցախիքառօրյապատերազմին.

 
 

Հայաստանի Հանրապետություն,
Շիրակի մարզ, գյուղ Մայիսյան 
Հեռախոս + 374 312 60026
Բջջային + 374 93628926

Կայքի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Մայիսյանի միջնակարգ դպրոցին: Կրկնօրինակելու կամ արտատպելու դեպքում կտուգանվեք ըստ համապատասխան օրենքի ուժով:

 

Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց © 2016